Zagrebačka Banka Privacy Policy

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

kandidata za rad u Zagrebačkoj banci d.d.

 (sukladno članku 13. i 14  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka) 

 

 

UVOD

Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka) Vaše osobne podatke obrađuje u skladu s:

Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te

Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi.


Ovom informacijom Vam, kao kandidatu, pružamo informacije kako i u koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom vaših osobnih podataka te kako ta prava možete ostvarivati.


Pojam obrade/obrađivanja podataka podrazumijeva, prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, uvid, spremanje te snimanje osobnih podataka.


Vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, transparentno, u točno određene svrhe, onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje pojedine svrhe i pri tome koristimo odgovarajuće tehničke, sigurnosne i organizacijskih mjere zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade.

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT PODACI

Zagrebačka banka d.d., OIB: 92963223473, sa sjedištem na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Banka), e-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr, tel.: 0800 0024, ima svojstvo voditelja obrade osobnih podataka.

ŠTO SU OSOBNI PODACI I NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: ispitanik), kao što su obvezni podaci za prijavu na natječaj: ime, prezime, e-mail adresa, stručna sprema, vrsta zadnje završene škole, preferirana lokacija rada i ostali podaci navedeni u životopisu.


Banka prikuplja i obrađuje Vaše podatke s ciljem provođenja selekcije kandidata radi zasnivanja radnog odnosa s odabranim kandidatom, a isti/e:

 • su prikupljeni od Vas kroz životopis, dokumente i obrasce za potrebe natječajnog postupka ili razmatranja u svezi s naknadno otvorenih pozicija u Banci,
 • ste usmeno ili pisano priopćili Banci tijekom i za potrebe selekcijskog postupka u poslovnoj komunikaciji s Bankom, što uključuje telefonsku komunikaciju, komunikaciju elektroničkom poštom, komunikaciju digitalnim kanalima (primjerice komunikacija putem Teams-a), web stranicu Banke,
 • Banci priopće treće osobe temeljem valjane pravne osnove (agencije za zapošljavanje, poslovni partneri Banke u zapošljavanju, zaposlenici Banke preko sustava preporuka),
 • nastaju kao rezultat psihologijskog testiranja, a kojima Banka provjerava osobine ličnosti i kognitivne sposobnosti kandidata,
 • ovisno o potrebama specifičnih pozicija nastaju kao rezultat stručnih testiranja putem video/foto snimanja kojima Banka provjerava specifično stručno znanje,  
 • ovisno o potrebama specifičnih pozicija nastaju kao rezultat video intervjua (usmeni odgovori kandidata na prethodno pripremljena pitanja), a kojima Banka  provjerava osobine ličnosti i kompetencije kandidata za specifičnu poziciju,
 • nastaju kao rezultat pretraživanja LinkedIna,
 • su nastali obradom bilo kojeg od gore navedenog osobnog podataka od strane Banke.


Prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka Banka se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnih osobnih podataka za pojedinu svrhu. Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka ispitanika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove.

 

SVRHE OBRADE RADI KOJIH SE UPOTREBLJAVAJU OSOBNI PODACI I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Osobne podatke koje dobije od Vas i/ili trećih osoba (agencije za zapošljavanje, poslovni partneri Banke u zapošljavanju), Banka u svojstvu voditelja obrade obrađuje za ispunjenje svrhe povezane s pravima i obvezama u vezi sa selekcijom kandidata za potrebe zapošljavanja odabranog kandidata i to:

 • radi poduzimanja radnji na zahtjev Vas kao ispitanika prije sklapanja ugovora primjerice:
 • prijava na natječaj za zaposlenje,
 • selekcija,
 • izdavanje obvezujuće ponude,
 • radi ispunjenja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade:
 • procjena primjerenosti kandidata za obnašanje ključnih funkcija za potrebe selekcije kandidata radi zapošljavanja odabranog kandidata.

 • Obrada osobnih podataka u zakonom propisane svrhe (procjena primjerenosti kandidata za ključne funkcije u banci u svrhu zapošljavanja) je zakonska obveza Banke te postoji mogućnost da Banka neće stupiti u ugovorni odnos, odnosno da će se uskratiti pojedino pravo u svezi s radnim odnosom u slučaju kada kandidat ne dostavi zatražene podatke ili se procjenom utvrdi da kandidat ne ispunjava uvjet primjerenosti.

 • za potrebe legitimnih interesa Banke prilikom sljedećih obrada:
 • procjene prihvatljivosti vanjskog poslovnog interesa kandidata u svrhu upravljanja rizikom potencijalnog sukoba interesa kandidata u dijelu određivanja opsega obrade podataka u skladu s regulatornim zahtjevima kako Banke tako i Grupe UniCredit. Tom prilikom Banka će provoditi interne kontrole obrađujući/uspoređujući Vaše osobne podatke kroz natječajni postupak/zapisane u aplikacijama Banke s podacima iz javnih baza povezanosti s poslovnim subjektima, kao i sa podacima poslovnih subjekata klijenata Banke,
 • provjere negativnih vijesti u odnosu na kandidate u svrhu upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma,
 • na temelju privole za obradu osobnih podataka primjerice prilikom sljedećih obrada:
 • psihologijskog testiranja, stručnog testiranja ili intervjua, sve putem video/foto snimanja, a radi odvijana istoga na daljinu, (jednokratna privola)
 • u svezi s drugim otvorenim pozicijama u Banci nakon zatvaranja/zaključenja natječaja na koji ste se inicijalno prijavili,
 • razmjenu podataka s članicama Grupe Zagrebačka banka, a u svrhu razmatranja u svezi s drugim otvorenim pozicijama u članicama Grupe Zagrebačka banka.


 • Danu privolu možete u svakom trenutku povući te se imate pravo usprotiviti obradi Osobnih podataka u svrhe navedene u danim privolama.

 • Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka.

POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG DONOŠENJA ODLUKA

Banka u odnosu na poslovni odnos s Vama kao kandidatom i u obradama Vaših podataka, ne provodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke s negativnim posljedicama za ispitanika prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.


PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Banka kao voditelj obrade, u skladu s naprijed navedenim svrhama, ne prosljeđuje Vaše osobne podatke trećim osobama, osim UniCredit S.p.A. za određene ključne funkcije i Grupe Zagrebačka banka pod uvjetom da ste za isto dali privolu.


Primatelji osobnih podataka mogu biti društva koja se bave informacijskim tehnologijama i Banci pružaju usluge korištenja aplikativnih rješenja (npr. aplikacija za zaprimanje prijava na natječaj ili testiranje kandidata).


VRIJEME POHRANE I KRITERIJI KOJIMA SE UTVRĐUJE VRIJEME POHRANE.

Banka će osobne podatke obrađivati za vrijeme trajanja natječaja nakon čega se vaši podaci brišu.


Ako ste dali privolu da vas se kontaktira u vezi naknadno otvorenih pozicija, Banka vaše podatke neće brisati nego će ih čuvati sukladno roku navedenom u privoli kako bi vas mogla kontaktirati u vezi novih otvorenih pozicija.


Ako ste odabrani za zasnivanje radnog odnosa u Banci, Vaši podaci će se po zasnivanju radnog odnosa čuvati u rokovima koji su propisani za zaposlenike Banke te ćete o istima biti informirani po zaposlenju.


U situacijama kada zakonom nije propisan rok čuvanja za pojedinu obradu podataka, Banka kao voditelj obrade definira rok čuvanja i podaci se uvijek čuvaju onoliko dugo koliko je minimalno potrebno za postizanje  svrhe zbog kojih se obrađuju.


KOJA SU VAŠA PRAVA?

Svaki kandidat ima slijedeća prava:

 • Pravo na pristup podacima (sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka):
 • omogućuje Vam da saznate obrađuju li se Vaši osobni podaci, odnosno imate pravo zaprimiti potvrdu od Banke o tome obrađuju li se Vaši podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.
 • Pravo na ispravak podataka (sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka):
 • omogućuje Vam da zatražite ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se na Vas odnose.
 • Pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • omogućuje Vam da zatražite brisanje osobnih podataka, pri čemu Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).
 • Pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • omogućuje Vam da zatražite ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada ste podnijeli prigovor na obradu i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade Vaše interese.
 • Pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • omogućuje Vam prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke koje ste sami pružili Banci.
 • Pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • omogućuje Vam da podnesete prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Banke (uključujući profiliranje). Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • omogućuje Vam da podnesete Vaše pritužbe osim službeniku za zaštitu osobnih podataka i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


KAKO KANDIDAT KAO ISPITANIK MOŽE OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Svoja prava možete ostvariti upućivanjem zahtjeva u pisanom obliku na mail adresu: posao@unicreditgroup.zaba.hr


Odgovor na Vaš zahtjev poslat ćemo Vam u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu ćemo Vas obavijestiti.


Za sva pitanja oko Vaših prava na raspolaganju Vam je i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti putem e-adrese: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@unicreditgroup.zaba.hr.


Dodatno, za sve Vaše pritužbe osim službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

10 000 Zagreb

e-mail: azop@azop.hr

tel. 00385 (0)1 4609-000

fax. 00385 (0)1 4609-099